Organizácie

Abecedný zoznam mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti rodovej rovnosti a práv žien na Slovensku

Aliancia žien Slovenska

Expertíza: násilie na ženách, domáce násilie, obchodovanie so ženami

Kontakt: Katarína Farkašová
Nábelkova 2   841 05 Bratislava 
alianciazien@alianciazien.sk 
http://www.alianciazien.sk
02 5245 0346

Príspevky organizácie v databáze

 

ASPEKT, Záujmové združenie žien

Expertíza: feminizmy, médiá, rodovo citlivý jazyk, história žien, vydavateľstvo a knižnica,

Kontakt: Juráňová Jana, Cviková Jana, Maďarová Zuzana
Mýtna 38, 811 07 Bratislava
aspekt@aspekt.sk
http://www.aspekt.sk
02 5249 4574, Fax: 02 5249 4574

Príspevky organizácie v databáze 

Narodné centrum pre rovnosť priležitostí, n.o.i / National Centre for Equal Opportunities

Kontakt:  Mgr. Anna Klimáčková
Laurinská 2
811 01 Bratislava
Mobil: +421 907 727271
ncr@stonline.sk
www.ncrp.sk
 

Centrum rodových štúdií

Expertíza: rodové štúdiá, teória, feminizmus, filozofia, vzdelávanie, ženy vo vede

Kontakt : Kiczková ZuzanaSzapuová MarianaFarkašová Etela, 
FFUK, Šafárikovo nám. 6,  81801 Bratislava
genderstudies@fphil.uniba.sk
02 59244146          Fax: 02 52966016
http://www.genderstudies.sk

Príspevky organizácie v databáze

 

EsFem

Expertíza: Rodové stereotypy, rodová ne/rovnosť v školstve, vzdelávanie, výskum

Kontakt: Bosá Monika
Budovateľská 11, 080 01 Prešov
esfem@esfem.sk
0905 924202
http://www.esfem.sk

Príspevky organizácie v databáze

 

Fenestra

Expertíza: násilie páchané na ženách

Kontakt:  Karlovská Dušana
Tomášikova 19, 040 01 Košice
055 – 729 75 04, Fax: 055 – 729 75 05
fenestra@fenestra.sk
www.fenestra.sk

Príspevky organizácie v databáze  

 

Možnosť voľby

Expertíza: rodové tréningy a vzdelávanie, CEDAW, rodové stereotypy, reprodukčné práva, rodová rovnosť

Kontakt: Mesochoritisová AdrianaZezulová Jana
Medená 5, 81102 Bratislava
mail@moznostvolby.sk, adriana@moznostvolby.sk
02 5443 0889      
http://www.moznostvolby.sk

Príspevky organizácie v databáze

 

MYMAMY Záujmové združenie žien / ZZŽ MyMamy

Expertíza: násilie páchané na ženách

Kontakt: Apolónia Sejková
Okružná 32, 080 01 Prešov
051 7712233
krizovecentrumpresov@gmail.com
http://www.mymamy.sk

 

Občan, demokracia a zodpovednosť

Expertíza: diskriminácia, trh práce, rodová rovnosť, vzdelávanie

Kontakt:  Šarlota Pufflerová
Ul. 29. augusta 38, 811 09 Bratislava
02 5292 0426,  fax: 02 5292 5568
oad@oad.sk
www.oad.skwww.diskriminacia.sk

Príspevky organizácie v databáze

 

Pro Familia

Expertíza: násilie páchané na ženách

Kontakt:  Sopková Eva
P.O. BOX, Gorkého 1, 06601 Humenné
profamiliahe@nextra.sk
057 7757773

Príspevky organizácie v databáze

 

Profesionálne ženy

Kontakt: ŠIMUNKOVÁ Dagmar
Laurinska 2, 811 01 Bratislava
profwomen@chello.sk,
02 54411088  Fax: 02 5464 8912

 

TOP Centrum podnikateliek

Kontakt: CHADIMOVÁ Elvíra
Prešovská 39 82109 Bratislava
info@tcp.sk
02 55560685,  Fax: 02 55571203

 

Združenie  žien Slovenska

Kontakt : PETRÁŠOVÁ Viera
T.G.Masaryka 22, 96092 Zvolen
vpetras@fris.sk
04 55314303

 

Žena tretieho tisícročia

Kontakt: HABUROVÁ Magdaléna
Šafárikova 26, 075 01 Trebišov
E-mail: magda.haburova@gmail.com
0903 902 066

 

Ženská loby Slovenska

Expertíza: rodová politika v EÚ

Kontakt: MLÁDEKOVÁ Eva
Medená 5, 81102 Bratislava
mail@zenskaloby.sk
Web: http://www.gender.sk

Príspevky organizácie v databáze

 

Živena, spolok slovenských žien

Miestny odbor Bratislava
Pionierska ul. č. 12, 831 02 Bratislava
0915  739 024
e-mail.: alena.bucekova@gmail.com