Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predkladá Súhrnnú správu o stave rodovej rovnosti  na Slovensku za rok 2015, ktorá je v poradí už ôsmou správou takouto správou.

Správa identifikuje základné problémy rodovej ne/rovnosti na Slovensku a uvádza hodnoty súhrnných ukazovateľov rodovej rovnosti podľa aktuálnej dostupnosti a porovnáva ich s celoeurópskymi indikátormi. Okrem toho uvádza umiestnenie Slovenskej republiky v rámci medzinárodných hodnotení na základe kompozitných ukazovateľov rodovej rovnosti.

Predkladaná správa za rok 2015 sa zameriava na analýzu rodového mzdového rozdielu. Princíp rovnakého odmeňovania z pohľadu rodovej rovnosti patrí medzi najfrekventovanejšie zásady v medzinárodnom pracovnom práve, ako aj v pracovnom práve Európskej únie. V tejto oblasti bolo na úrovni Európskej únie prijatých niekoľko smerníc, predovšetkým pokiaľ ide o zásadu rovnakej odmeny mužov a žien za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty a zásadu rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami z roku 1975. Napriek tomu, že  Zákonník práce rovnako ukladá túto povinnosť, sú stále rozdiely v zárobkoch medzi mužmi a ženami za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty pomerne častým javom.

Rodový mzdový rozdiel na základe hrubej mesačnej mzdy v roku 2015 dosiahol úroveň 22,33 % v neprospech žien (v roku 2014 to bolo 23,02 %), v prípade porovnania hodinovej mzdy je tento rozdiel priaznivejší (17,8 %). Potešiteľnou správou je fakt, že tento rozdiel sa v priebehu 10 rokov znížil o tretinu a každoročne kontinuálne klesá.

Správa venuje v úvodnej časti pozornosť aktivitám a opatreniam, ktoré boli realizované na podporu rodovej rovnosti v roku 2015. Systémové a dlhodobé opatrenia vyplývajú najmä z Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti a Akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2014-2019 s určenými termínmi plnenia ako aj zodpovednými a spolupracujúcimi subjektmi.

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2015