VYPOČÍTANÁ NESPRAVODLIVOSŤ. Zlyhávanie Slovenskej republiky v zabezpečovaní prístupu k antikoncepčným prostriedkom
CALCULATED INJUSTICE. The Slovak Republic´s Failure to Ensure Access to Contraceptives

Autorky:
Christina Zampas, Roseanne Kross, Adriana Lamačková, Janka Debrecéniová
Vydali: Center for Reproductive Rights (New York), Možnosť voľby, Občan, demokracia a zodpovednosť

Bratislava, marec 2011

Anotácia:

Analytická správa dokumentuje a analyzuje právne, politické a spoločenské faktory, ktoré vytvárajú prekážky v prístupe žien a dospievajúcich dievčat k modernej antikoncepcii. Vychádza z hĺbkových rozhovorov s 29 ženami v reprodukčnom veku s rôznym sociálno-ekonomickým zázemím z okresov Prešov a Košice, a s 39 odborníčkami a odborníkmi, vrátane zástupkýň/cov mimovládnych organizácií pracujúcich so ženami. Opiera sa o výskum vnútroštátneho a medzinárodného práva a politík, ako aj publikované materiály týkajúce sa antikoncepcie.

Správa sa zaoberá zlyhávaním štátu v zabezpečovaní prístupu k finančne dostupným antikoncepčným prostriedkom pre ženy a ďalšími štrukturálnymi a spoločenskými prekážkami – absenciou povinnej, komplexnej a na dôkazoch založenej sexuálnej výchovy v školách, obmedzenými informáciami poskytovanými v gynekologických ambulanciách, ako aj vplyvom katolíckej cirkvi na Slovensku na súvisiacu legislatívu a politiku.

V závere správa zhŕňa odporúčania pre kľúčové zainteresované subjekty.

Na stiahnutie:

Zdroj: http://www.oad.sk/node/631