Barošová, MargitaVybrané aspekty podnikania žien : Základné štatistické trendy podnikania žien. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. – 2120. Bratislava : IVPR2009. – 230 s.

Anotácia:   

Štúdia sa v tejto etape výskumného projektu venuje štatistickému monitorovaniu podnikania žien (ale aj mužov). Vyplňuje medzeru, ktorá v tejto oblasti existuje už viac rokov. Sú tu prezentované rodovo členené štatistické informácie (ukazovatele) z oblasti podnikania žien a mužov, ale aj podnikania mužov a žien spolu, a to v členení podnikatelia spolu, podnikatelia so zamestnancami (zamestnávatelia) a podnikatelia bez zamestnancov, a to aj v tabuľkovej a grafickej forme. Zdrojom týchto údajov bola on-line databáza Eurostatu a databáza Štatistického úradu Slovenskej republiky (výsledky výberových zisťovaní pracovných síl).
V štúdii sa venuje pozornosť vybraným štatistickým ukazovateľom o podnikaní žien (ale aj mužov) na Slovensku za roky 1994-2008 bez ďalšej podrobnejšej špecifikácie. Podrobnejšie členenie podnikateľov a podnikateliek – podľa veku, rodinného stavu, vzdelania, štátnej príslušnosti, povolania, kraja (VÚC), odvetvia a času začatia podnikania (trvania podnikania) je v štúdii uvedené za roky 2000, 2004 a 2008. Obsahuje aj prehľad niektorých základných pojmov, použitých ukazovateľov (vrátane novo zadefinovaného ukazovateľa miery podnikania/samozamestnávania), ale aj prehľad základných trendov v oblasti podnikania žien a mužov v Slovenskej republike a v členských štátoch Európskej únie (EÚ 27).

Štúdia v pdf formáte